Family book of Luise Berta Sophia von Zehmen

Spouses